Precis innan semestern kom beskedettill Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, ARAB, lokalerna ska varatömda och utrymda senast den 1 oktober 2012. Sedan 1902 när arkivetoch biblioteket grundades har ARAB haft sina lokaler i centralaStockholm, men nu kan det vara slut på det. Anledningen är att detLO-ägda företaget AB Folkets Hus har bestämt sig för att ARAB:slokaler nog ger bättre avkastning för företaget om man kastar utsin mångåriga hyresgäst till förmån för Scandic Hotell.

Tanken med Arbetarrörelsens arkiv ochBibliotek är, eftersom historien om arbetarrörelsen är kollektivtägd av denna rörelse och därmed måste finnas tillgänglig förallmänheten, att uppfylla just detta syfte genom att dels arkiveraarbetarrörelsehistoriskt material och dels genom sitt biblioteketockså ha sådant material för utlåning. Genom sitt centrala lägei Stockholm och därmed sin närhet till många avarbetarrörelseorganisationerna har man kunnat ha en relativt högbesöksfrekvens på cirka 3000 besökare per år.

Lokalerna där ARAB idag huserar liggervid Norra Bantorget och ägs i dagsläget av det LO-ägda företagetAB Folkets Hus. Företaget är så att säga en del av den bredaarbetarrörelsen. Emellertid rimmar företagets hyresgäster illa meddenna rörelse då man bland hyresgästerna kan notera Stockholm cityconference center (ägt av Stureplansgruppen), Scandic hotell ochnattklubben Le bon palais.

Kan man säga att LO, genom AB FolketsHus agerande sviker arbetarrörelsen? Kanske kan man faktiskt det.Främst med tanke på den föresats som ARAB vilar på så är detmärkligt att ett LO-ägt företag med hänvisning till utökadekonomisk profit vill kasta ut just denna verksamhet. Den kollektivarätt vi har till vår kollektiva historia bör nog faktiskt ses somfundamental i sammanhanget och vi kan ju se hur det gick närStatsarkivet flyttade från Riddarholmen till Arninge, det mindrecentrala lägets naturliga följd blev ett minskat antal besökareoch för ett bibliotek och arkiv som förvaltar en så viktig del avSveriges historia som ARAB så bör det kanske faktiskt ses somoroande. Men kanske ännu mer oroande är att ett företag som kallarsig för Folkets Hus, vilket ju är en konkret anspelning påarbetarrörelsens historia, hellre har Scandic Hotell som hyresgästän Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.