Stadgar för Svenska Clartéförbundet, senast reviderade vid stämma 12 mars 2016

I. NAMN

Förbundets namn är Svenska Clartéförbundet. Dess målsättning uttrycks i dess program.

II. MEDLEMSKAP

1. Medlemskap i Clarté är öppet för alla som ställer sig bakom förbundets program och som löst medlemsavgift. Medlem har rätt att delta i beslut inom förbundet, att delta i val till förtroendeposter och att kandidera till förtroendeposter. Medlem som uppenbart motarbetar förbundet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och fastställs av stämman. Vid stämmans besklut äger den, som beslutet gäller, närvaro- och yttranderätt. Mellan styrelsens beslut och stämmans är vederbörande i övrigt avstängd från förbundets verksamhet.

III. LOKALGRUPP

Lokal Clartégrupp kan bildas av minst tre medlemmar. Lokalgrupp skall godkännas av förbundsstyrelsen. Lokalgruppen leder och omsätter Clartés verksamhet på orten. Som regelverk för sin verksamhet skall godkänd lokalgrupp anta egna stadgar. Dessa skall godkännas av förbundsstyrelsen.

IV. STÄMMA

1. Stämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen skall sammankalla stämman minst vartannat år. Därutöver skall stämman sammankallas när minst 1/3 av förbundets medlemmar eller båda revisorerna begär det.

2. Vid stämman har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt, utan krav på föregående anmälan. Dock äger inte förbundsstyrelsens medlemmar rösträtt i fråga rörande förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.

3. Kallelse till stämman skall vara medlemmarna tillhanda senast sju veckor före stämmans början. Den skall innehålla datum och ort för stämman, samt adress och sista datum för inlämning av motioner. Alla handlingar till stämman skall senast två veckor före stämmans början vara de medlemmar till handa som senast tre veckor före stämmans början har anmält att de vill ha dem. Kallelse till stämman skall innehålla adress och sista datum för denna anmälan.

4. Vid stämman skall behandlas: berättelse från förbundsstyrelsen, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen, val av ny förbundsstyrelse, val av ny revisor, jämte suppleant samt ytterligare ärenden som av förbundsstyrelsen eller motionär föreläggs stämman. Vid val av förbundsstyrelse gäller att denna skall bestå av minst fem ledamöter jämte lämpligt antal suppleanter.

5. Medlemmar har rätt att lämna in motioner till stämman. Alla motioner ska besvaras av styrelsen. Motioner kan lämnas fram till tre veckor före stämmans början.

V. FÖRBUNDSSTYRELSE

1. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan stämmorna. Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig förbundets ordförande.

2. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöter.

VI. AVGIFTER

Förbundsstyrelsen fastställer storleken på den avgift som varje medlem skall betala till förbundet. Medlem kan av förbundsstyrelsen beviljas nedsatt avgift.

VII. REVISION

Revisor skall granska förbundets och tidskriftens samt mötesfondens ekonomiska verksamhet. Räkenskaperna avslutas och granskas årsvis. Revisor har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och handlingar som rör Svenska Clartéförbundet, tidskriften Clarté samt mötesfonden.

VIII. TIDSKRIFTEN CLARTÉ

Förbundet utger tidskriften Clarté. Förbundsstyrelsen utser tidskriftens redaktion och ansvarige utgivare, som tillsammans ansvarar för utgivningen av tidskriften. Om styrelsen så beslutar, ges den valda redaktionen rätt att tilllfälligt eller varaktigt till sig sluta ytterligare personer som deltar i redaktionens arbete.

IX. CLARTÉS WEBBPLATS OCH SOCIALA MEDIER

Förbundsstyrelsen utser webbplatsens redaktion och ansvarige utgivare, som tillsammans ansvarar för driften av webbplatsen. Styrelsen utser även ansvariga för Clartés medverkan i sociala medier. Om styrelsen så beslutar, ges den valda redaktionen rätt att tillfälligt eller varaktigt till sig sluta ytterligare personer som deltar i webbredaktionens arbete eller är behjälpliga i arbetet med sociala medier.

X. MÖTESFONDEN. Förbundet bidrar genom mötesfonden till genomförandet av möten, diskussioner och sammankomster i Clartéförbundets anda. Mötesfonden ska användas för utgifter för lokalhyra, arvoden för medverkande, mötesförberedelser, reseersättningar samt annonsering. Förbundsstyrelsen utser ansvariga och kontaktpersoner för mötesfonden. De ansvariga redovisar verksamheten löpande under året till förbundsstyrelsen samt i verksamhetsberättelsen till stämman.

XI. UPPLÖSNING

Förbundet kan endast upplösas av stämman sedan frågan väckts av förbundsstyrelsen eller motionär. För beslut om upplösning krävs två tredjedels majoritet. Upplöses lokalgrupp tillfaller dess tillgångar förbundet.

XI. STADGARNAS GILTIGHET

Stadgeändring beslutas av stämman sedan frågan väckts av förbundsstyrelsen eller motionär.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.