Clartéförbundet

Stadgar för Svenska Clartéförbundet, senast reviderade vid stämma 12 mars 2016

I. NAMN

Förbundets namn är Svenska Clartéförbundet. Dess målsättning uttrycks i dess program.

II. MEDLEMSKAP

1. Medlemskap i Clarté är öppet för alla som ställer sig bakom förbundets program och som löst medlemsavgift. Medlem har rätt att delta i beslut inom förbundet, att delta i val till förtroendeposter och att kandidera till förtroendeposter. Medlem som uppenbart motarbetar förbundet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och fastställs av stämman. Vid stämmans besklut äger den, som beslutet gäller, närvaro- och yttranderätt. Mellan styrelsens beslut och stämmans är vederbörande i övrigt avstängd från förbundets verksamhet.