3/05 Nog med NGO - För folkrörelsen!

NGO är en förkortning för non-governmental organization. Begreppet avser i officiella FN-sammanhang sammanslutningar som formellt är fristående från staten och inte drivs i vinstsyfte - allt från fackföreningar till handelskammare räknas dit.

I den internationella debatten har begreppet NGO kommit att stå för professionella välgörenhetsorganisationer som arbetar med frågor som miljö, utveckling och mänskliga rättigheter.

I detta Clarténummer granskar vi dessa "frivilliga" organisationer.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.