Förslag till dagordning för Svenska Clartéförbundets stämma lördagen den 25 mars 2017 i Malmö. Du kan också ladda ned detta dokument som PDF.

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för stämman

§ 3. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna § 4:3 ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast sju veckor före stämman.

§ 4. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades enligt medlemsförteckning måndag den 20 mars 2017.

§ 5. Fastställande av dagordning

Samt anmälan av eventuella övriga frågor

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Daniel Cederqvist föredrar styrelsens verksamhetsberättelse

§ 7. Styrelsens ekonomiska berättelse

Karin Hedbrant föredrar styrelsens ekonomiska berättelse.

§ 8. Revisorernas berättelse

Förbundets räkenskaper granskas av Mikael Pettersson och Lennart Rahm

§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet

Förbundets revisorer föreslår stämman att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet.

§ 10. Motioner

§ 11. Propositioner samt förslag till handlingsplan för 2017

§ 12. Val av förbundsstyrelse

Valberedningen lägger fram ett förslag till styrelse.

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen lägger fram ett förslag till revisor och revisorssuppleant.

§ 14. Val av valberedning

Valberedningen lägger fram ett förslag till valberedning

§ 15. Övriga frågor

§ 16. Stämmans avslutande