Clartéstämman

Välkommen till Clartés stämma i Malmö, 25-26 mars!

Stämman och anslutande aktiviteter hålls på Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 b.

Stämman är öppen för alla medlemmar i Clarté och hålls mellan kl 12 och 15.30. Medlemskap kan lösas genom att sätta in 60 kr på Clartés postgiro, 251780-3 (ange namn, adress och e-postadress).

I anslutning till stämman hålls ett antal kringaktiviteter öppna för alla intresserade. Inget medlemskap krävs:

- Daria Bogdanska inleder om kultur och politik, lördag kl 16-18.

- Stämmomiddag, lördag kl 19

- Samtal om att utveckla det EU-kritiska arbetet, söndag kl 10-13

Föranmälan för att delta i stämman, den kulturpolitiska diskussionen, middagen eller EU-diskussionen, eller samtliga, ska mailas till senast söndag 19 mars

Motioner till stämman ska vara inlämnade via senast lördag 4 mars.

Stämmohandlingarna, inklusive motioner och styrelsens förslag till svar, kommer att läggas ut på clarte.nu senast söndag 12 mars. Den som vill få stämmohandlingarna mailade till sig: anmäl, till , senast söndag 19 mars.

Förslag till dagordning för Svenska Clartéförbundets stämma lördagen den 25 mars 2017 i Malmö. Du kan också ladda ned detta dokument som PDF.

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för stämman

§ 3. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande

Enligt stadgarna § 4:3 ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast sju veckor före stämman.

§ 4. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades enligt medlemsförteckning måndag den 20 mars 2017.

§ 5. Fastställande av dagordning

Samt anmälan av eventuella övriga frågor