Glöm inte att ha ljudet på i din webbläsare.

Beställ nya numret av Clarté!

 

Privatiseringarna avvården och det allmänna vårdvalet har slagit hårt mot den jämlikavården, om det är i princip alla överens. Dock finns en inte heltnegativ aspekt av det fria valet, nämligen det fria val somSocialistiska Läkare gjort, att starta en egen, socialistisk,vårdcentral.

På 1930-talet fanns enorganisation i Sverige som hette Socialistiska Läkare. Dennaorganisation har nu återuppväckts av bland andra Theo Bodin, dennystartade föreningens ordförande. Socialistiska Läkare säger sigvara trötta på att stå vid sidan av och se hur vinstintressetselekterar ut människor inom vården och efter privatekonomiskafaktorer öppet diskriminerar människor i rätten till lika bravård. Som reaktion och under "beskydd" av vårdvalet harSocialistiska Läkare valt att starta en egen vårdcentral. Manhoppas att verksamheten kan vara igång någon gång under 2013.

Problemet idag är att vårdcentralerna får samma ersättning perpatient oavsett om besöket gäller en lätt eller svår åkomma, enhjärnhinneinflammation och ett förkylning ger samma ersättning förvårdcentralen. Socialistiska Läkare menar i det fallet att systemetsom det ser ut idag är orättvist och leder till att korta ochlätthjälpta patientbesök prioriteras framför de svåra fallen.
Den slutsats Socialistiska Läkare har dragit är alltså att mananser att en vårdcentral utan vinstintresse skulle kunna satsa pålångsiktighet och kontinuitet istället för att prioriteraekonomisk vinst.
   Visst låter det lovvärt, det projekt Socialistiska Läkareinitierar. Det låter ju precis som den typen av vård vi behöveroch precis den typen av tanke som behövs i vården. Problemet är dåfrågan; är det rätt väg att gå att anpassa sig efter det systemsom finns trots att det är just det systemet man kritiserar och villbort ifrån, som genererat i den produkt man framställer, i dettafall en socialistisk vårdcentral?
Visst kan det vara ettproblem men i detta fall borde det nog vara rätt väg att gå. Detblir i praktiken ett sätt att utföra precis det som behövs. Dockfunderar man ju lite på om inte en socialistisk vårdcentral ävenskulle kunna ha andra åtaganden. För några år sedan var jag påen underjordisk vårdcentral för papperslösa flyktingar driven avAsylkommittén i Stockholm. Det gjorde starkt intryck på mig och detvar en verkligt socialistisk och medmänsklig verksamhet som rymdesåväl fysisk vård som asylrådgivning och juridisk hjälp för depapperslösa flyktingarna. Kanske skulle en sådan typ av verksamhetockså vara bra att driva? Det finns ju trots allt många som behövervård i Sverige idag som inte får det eller inte vågar söka det.

Den enda faran man kan se är ju möjligen att SocialistiskaLäkare blir så pass kära i sin verksamhet att de byter inställningtill vårdvalet när vi fått den politiska makten att avskaffa bådedet och därmed verksamheten på en socialistisk vårdcentral.

Kommentarer

0 #3 Jens Halldin 2011-11-15 21:52
Som en provokation och för att få uppmärksamhet inför mötet på Socialistiskt Forum vore så klart en annan sak. När jag läste om det först trodde jag att det var det som var tanken. Men tyvärr är det ju ett ärligt menat förslag.
0 #2 Lundgren 2011-11-15 12:33
Jag förstår vad du menar Jens. Jag vill bara påpeka att Clarté inte tagit ställning i frågan. På Clartébloggen redovisas reflektioner av olika skribenter,fasta medarbetare är jag ocj Hans Isaksson men även gäster förekommer. Detta är alltså min personliga inställning. Jag menar att det kan vara bra att påvisa systemets absurditet, jag inser dock att det inte framgår tydligt i texten att jag inte tycker detta är en hållbar idé eller lösning. Dock tycker jag man kan jämföra med SSU:s kampanj när man skulle starta en socialistisk skola för att visa på det absurda i hur friskolereformen öppnade upp för religiösa vettvillingar att driva skolor.

Mvh
/ Jonas Lundgren
0 #1 Jens Halldin 2011-11-14 14:10
Att Clarté skulle ställa sig positiv till det här spektaklet är en stor och mycket oväntad besvikelse. Jag klickade på länken och hoppades på en vällustig sågning signerad Hans Isaksson.

Protestera mot privatiseringarna genom att privatisera. Lysande koncept. Not. Men man glädjer mången borgare, se bl.a. https://mobile.twitter.com/#!/NiklasFrykman/status/131022938139922432 och https://mobile.twitter.com/#!/edvinalam/status/131390551978295298.

Varför är borgare som Uvell, Hanif Bali och andra så positiva? Jo, man accepterar ju med detta kundvalssystemet och hjälper till att öka den privata vården på den offentligas bekostnad.

I en situation där all vård är privat ägd och driven för profit kan man ju tänka sig att startandet av ett kooperativ kan ses som progressivt (som när Konsum startades för att slippa göda handlaren utan kunna få behålla överskottet själva). Men i dagens situation blir det ju att delta i privatiseringen. Ska man starta socialistiska apotek, skolor, förskolor, hemtjänstföretag etc också?

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Mysteriet Novichok

Hans Isaksson - 19 mars 2018

Ständigt denna Putin!  Hur hinner denne vesslelika man ställa till allt jävulskap överallt , från sändningsavbrott i Melodinfestivaler, bombningar av sjukhus i Syrien, olagligt återtagande av Krim, orala  och skriftliga  trollattacker mot Sverige med hjälp av  Hanif Bali och Sd? Och nu, ett par veckor...

Läs mer...

Uttalande om hamnarbetarnas föreningsrättsstrid

Styrelsen - 18 mars 2018

Påbud har utgått från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om att dess medlemmar måste avbryta allt samarbete med Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar. Även i de hamnar där förbundet organiserar en överväldigande majoritet av de anställda. Medlemsföretag som tillåter organisationens...

Läs mer...

Slutreplik av Kerstin Stigsson

Kerstin Stigsson - 12 mars 2018

Denna artikel är en slutreplik i en diskussion på Clartébloggen som startades av Kerstin Stigsson den 5 mars med svar av Jenny Tedjeza den 8 mars. För fortsatt diskussion hänvisas till möjligheten att lämna kommentarer på artiklarna. Jenny Tedjeza anklagar mig för att vara ohederlig och osaklig....

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/17 Hundraåringen som försvann

Bildtext

Från nationell befrielse till storryskhet

Markku Kangaspuro - 26 december 2017

Revolutionen erkände alla folks rätt till nationellt självbestämmande. Men politiken byggde in...

Läs mer...

Bildtext

3 dikter

Freke Räihä - 26 december 2017

Inga titlar är satta för dikterna.

Läs mer...

Bildtext

Bröd och fred!

Sture Källberg - 26 december 2017

Bolsjevikerna segrade med folkligt stöd: Februarirevolutionen, oktoberrevolutionen,...

Läs mer...